1. Datalähtöinen arvoketjun suorituskyvyn arviointi ja kehitysalueiden kartoitus

Suoritan niin talous- ja operatiiviseen dataanne kuin avainhenkilöidenne haastatteluihin perustuvia arvoketjujenne suorituskyvyn arviointeja, joiden laajuus voi ulottua toimittajista loppuasiakkaisiin tai arvoketjujenne tiettyyn osaan, kuten raaka-aine-, puolivalmiste-, lopputuote- tai varaosavarastoihin.

Suorituskyvyn arvioinnin jälkeen autan yrityksenne johtoa tunnistamaan arvoketjuihinne liittyviä kehitysmahdollisuuksia ja toimitan selkeän yhteenvedon suositelluista toimenpiteistä sekä niihin liittyvän höytylaskelman ja tarvittaessa myös arvoketjujenne kehittämiseen liittyvän tiekartan.

Digitalisaatio luo jatkuvasti uusia mahdollisuuksia niin fyysisen kuin informatiivisen tason arvoketjun kehittämiseen. Autan yrityksenne johtoa tunnistamaan parhaita tapoja digitaalisten arvoketjujenne kehittämiseksi riippumatta siitä, liittyyvätkö liiketoimintanne mahdollisuudet tai haasteet kysynnän ja tuotannon suunnitteluun, varastojen hallintaan, tilausten käsittelyyn tai logistiikkaan.

2. Liiketoimintaprosessien jatkuva parantaminen Lean Six Sigma-metodologiaa hyödyntäen

Siinä missä Lean tähtää prosessin tehokkuuden parantamiseen vähentämällä eri tyyppistä prosessihukkaa, Six Sigma pyrkii prosessin laadun parantamiseen vähentämällä prosessin hajontaa. Nämä kaksi metodologiaa mahdollistavat yhdessä niin kustannussäästöjä prosessin läpimenoaikaa pienentämällä kuin parempaa asiakastyytyväisyyttä parantamalla prosessin laatua.

Järjestän Lean Six Sigma-työpajoja, joissa tunnistetaan ja kartoitetaan liiketoimintaprosessienne kehitysmahdollisuuksia, jotka voidaan ratkaista joko kattavamman DMAIC-kehikon avulla tai pienempien hyvin määriteltyjen ongelmien tapauksessa kolmen viikon Kaizen-työpajojen avulla. Vaikka digitalisaatio luo jatkuvasti uusia mahdollisuuksia liiketoimintaprosessien automatisointiin, jo pelkkä prosessien järkeistäminen ja suoraviivaistaminen voi tuoda huomattavia parannuksia nykyisten prosessien tehokkuuteen ja laatuun melko pienillä muutoksilla.

3. Liiketoimintaprosessien matemaattinen mallintaminen, simulointi ja optimointi

Tarjoan asiantuntija-apua liiketoimintaprosessienne matemaattiseen mallintamiseen huomioiden liiketoimintanne keskeiset tavoitteet ja rajoitteet. Tarjoan myös asiantuntija-apua optimointi- ja simulointimallien muotoiluun sekä soveltuvien numeeristen ratkaisumenetelmien kartoitukseen ja toteutukseen, olkoon kysymys niin lineaarisesta sekalukutehtävästä kuin rajoitetusta tai rajoittamattomasta epälineaarisesta optimointitehtävästä.

Matemaattisten optimointitehtävien lisäksi tarjoan asiantuntija-apua datalähtöisten liiketoimintaan liittyvien kysymystenne tilastolliseen analyysiin. Kysymykset voivat liittyä eri liiketoimintaprosessien tilastollisten parametrien estimointiin, prosessien simulointiin tai eri tyyppisiin koneoppimista hyödyntäviin sovelluksiin.